ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศขยายเวลาชำระภาษี

Leave a Comment

Your email address will not be published.