ประกาศหยุดเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ทั้งนี้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดใหม่ ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จึงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published.