ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 เส้นทางวัดพัฒนารามถึงบ้านวัด มีมั่งคั่ง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.04 เมตร จำนวน 6 ท่อน

BRW9C305B9ECFDC_016978

Leave a Comment

Your email address will not be published.