ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติงานการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่้น (สถานที่กลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

BRW9C305B9ECFDC_016569

Leave a Comment

Your email address will not be published.