ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564