เจตจำนงค์ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

          ดิฉันขอเรียนให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบว่า ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาตำบลหนองแขม ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอบต.แห่งนี้ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
          ดิฉันขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ ตามแผนพัฒนาของ อบต.และแผนการดำเนินการ ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และดิฉันเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” 

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดตามนายกพิมพรรนี ได้ที่

นโยบายด้านการเมือง ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
2. มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมีความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. จัดตั้งคณะกรรมการประจำหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการที่สำคัญ
นโยบายด้านการบริหาร ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงการบริหารจัดการสร้างความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลทางราชการที่ไม่มีข้อห้ามไว้
2. ปรับเปลี่ยนการบริหารราชการในลักษณะของการปกครองมาเป็นการบริหารและการบริการ
3. จัดสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้ทันสมัยเน้นความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและประทับใจแก่ผู้รับบริการ
4. ยึดความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่และพื้นที่ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
5. ปรับปรุงเครื่องมือ พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้บริหารราชการให้ทันสมัยและใช้การได้ดีเสมอ
6. ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
7. ใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
นโยบายด้านพัฒนาสังคม ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนการศึกษาดูงานของชุมชนเพื่อนำความรู้มาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
2. ให้การสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่มีรายได้และขาดผู้อุปการะให้ได้เบี้ยยังชีพตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนพิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ติดเชื้อเอดส์ เด็กถูกทอดทิ้งไม่สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งกิจกรรม อปพร.
5. จัดหา/ก่อสร้าง สถานที่จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชนทุกหมู่
นโยบายด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการอบรมและฝึกวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคง
2. สนับสนุนการสร้างแหล่งผลิตหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีร้านค้าสำหรับขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
4. ส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์
5. จัดหาที่ดิน/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ให้สามารถจัดเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี
6. จัดทำถนนและปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรมาสู่ชุมชน
นโยบายด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย
1.จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน (กิจการอสม.)
2. สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
3. ส่งเสริมกิจกรรม รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยเข้มเข็ง เมืองไทยแข็งแรง
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. จัดหา/ปรับปรุงสถานที่และระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของชุมชน
2. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและปลอดภัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ร่วมใจกันปลูกต้นไม้
4. รักษาความสะอาดถนน ทางระบายน้ำ คูคลอง ตลอดจนจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. สนับสนุนให้ชุมชนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ และยกระดับให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นนำระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศต่อไป
2. จัดตั้งหรือปรับปรุงห้องสมุดประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ต
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพื่อค้นหาเด็กเก่ง เด็กดี และเด็กอัจฉริยะ โดยร่วมมือกับโรงเรียนทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี และทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
5. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและจัดให้มีทุนการศึกษา ทุกโรงเรียน
นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
1. ปรับปรุง/ก่อสร้างถนน ซอย ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและขยายระบบไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเพิ่มโทรศัพท์สาธารณะให้พอเพียงต่อชุมชน
3.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน
นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย
1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน ชุมชนแบบต่อเนื่อง
2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาไปแข่งขันในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
3. สนับสนุน และจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างลานออกกำลังการภายในชุมชน
4. จัดทำสวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
5. จัดสร้างหรือปรับปรุงลานกีฬาชุมชน เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและตลอดไป
นโยบายด้านอื่นๆ
หมายถึง นโยบายที่มีความจำเป็น เร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชนโดยส่วนใหญ่และกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่อยู่ในนโยบายข้างต้น
การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกำหนดแนวทางพัฒนา
ตำบลหนองแขม ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านผังเมือง มาใช้ในการกำหนดแนวทางพัฒนาตำบล ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ตำบลจะยังไม่ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ แต่ทั้งนี้ท้องถิ่นก็จะต้องเติบโตเป็น “เมือง” ขึ้นในอนาคต จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการผังเมืองมาพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่มีผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้ เหตุผลสำคัญที่ต้องนำความรู้ด้านการผังเมือง มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การตอบสนองความต้องการของประชาชน การเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สารพันปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเกิดความแออัด ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม การจราจร
จากเหตุผลสำคัญดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็นเมือง ซึ่งพิจารณาได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนตำบล จึงส่งผลทำเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้น เกิดสิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ไม่เป็นระเบียบ ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง “ผังเมือง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเมืองให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาตำบลให้มีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อนหย่อนใจ การดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงาม จากเหตุผลดังกล่าว ตำบลตำบลหนองแขม จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบลดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการพัฒนาคนและสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน