นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลมีความห่วงใยประชาชนในตำบลจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)ระลอก3ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กับประชาชน 1,171 ครัวเรือน 13 หมู่บ้าน ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมอบให้กับผู้นำแต่ละหมู่เพื่อกระจายสู่ประชาชนในตำบลทุกครัวเรือนให้ทั่วถึงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)