นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ตรวจรับส่งมอบและร่วมชมสาธิตการใช้รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ตรวจรับ ส่งมอบและร่วมชมสาธิตการใช้รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 คัน ตามโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดลพบุรี โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลหนองแขม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านไร่ทานตะวัน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม ดำเนินการโดย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Leave a Comment

Your email address will not be published.