โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายเภา พุ่มสุวรรณ์ ถึงบ้านนางไพบูลย์ ลายน้ำเงินหมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี