เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 อบต.หนองแขม ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสมร แก้วล้อม ถึงถนนพหลโยธินบ้านพุน้ำทิพย์