วันที่ 18 มกราคม 2566 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแขม-เป็นการกายภาพบำบัด โดยมีวิทยากร นางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลหนองม่วง และนางสาวสมฤทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต.หนองแขม มาอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดและการรับประทานอาหารให้ถูกหลักกับผู้สูงอายุให้แข็งแรงและมีความสุข