นพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้ง รองนายก เลขานายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการปลูกป่า ซึ่งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วย