คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภารกิจด้านการบริหาร

คณะผู้บริหาร อบต.หนองแขม

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
036-706063, 092-9895653

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ร่วมบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นางเพ็ญศรี แช่มลำเจียก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
036-706063, 089-8020097

นางจันทร์แรม หนายสุภาพ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
036-706063, 089-8846730

นายสมุทร สุทธา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
036-706063, 089-2225679