คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid -19 )

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid -19 ) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู / ผู้บริหาร และเพื่อรวบร่วมปัญหาและอุปสรรคของนักเรียน ปัญหาในด้านต่างๆ แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน เพื่อให้ผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.