องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย