วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแขมณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม-เป็นการปฐมนิเทศ
“สูงวัย แต่ใจเป็นสุข”