วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จัดกิจกรรมการประชุม “ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ” นำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ร่วมไปถึงส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ร่วมกันการประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilt Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้หารือการทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงาน