องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแขม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 17 ก.พ. – วันที่ 9 มี.ค. 2566 ผู้ใหญ่บ้านหนองแขม เกลอ นางพิมพรรนี มีสุดเพียร ผู้บังคับบัญชาชุมชนบ้านหนองแขมให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลหนองแขมร่วมกันจัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนและแผน พัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เลขาคณิต 2566 ณ. หมู่บ้านในเทศบาลทั้ง 13 หมู่บ้านเพื่อกระตุ้นให้เกิดปัญหาความต้องการของผู้คนเล็ดลอดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมแผนจดบันทึกประจำปี 2566 เพื่อจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของผู้ใหญ่บ้านหนองแขมต่อไป

ข้อ 30 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม(1)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือพัฒนาตลอดจนการ บูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัตนาตำบลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมซึ่งได้มีการประชาคมระดับหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 13 หมู่บ้านมาแล้ว