เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือพัฒนาตลอดจนการ บูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัตนาตำบลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมซึ่งได้มีการประชาคมระดับหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 13 หมู่บ้านมาแล้ว