เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเเสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อกระตุ้นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และตอกย้ำเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม