วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2564 และประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2565