การประชุมระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2565