• ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
    * รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
    * รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ
  • ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน
  • ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ปี
  • อัตราค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ