การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขต อบต. หรือเทศบาล ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ อบต.หรือเทศบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะ อบต. และเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขต อบต.และเทศบาล มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต (ข.1) ที่งานธุรการ กองช่าง

หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้

 • แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด
 • ภาพถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
 • ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด
 • รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

 กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
 • ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
 • รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 • หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด
 • ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
 • รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ