กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ      เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5  งาน ดังนี้

1. งานด้านการเงิน

                              – งานการเงิน
                              – งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน นำส่งเงินต่างๆ
                              – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                              – งานเก็บรักษาเงิน
                              – งานจัดทำรายงานการตัดทำเช็ค

2. งานการบัญชี

                              – งานการบัญชี
                              – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
                              – งานงบการเงินและงบทดลอง
                              – งานจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                              – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
                              – งานพัฒนารายได้
                              – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                              – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                              – งานทะเบียนพาณิชย์

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                              – งานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
                              – งานพัสดุ
                              – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                              – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

5.งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ

                              – งานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
                              – งานตรวจสอบเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ

นางทวิกรณ์ จันตะเภา

ผู้อำนวยการกองคลัง

บุคลากร

กองคลัง

ร่วมบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นายนคร สอนสะอาด

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

น.ส.ชลดา ทองเหลืองสุข

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิชญาภา อิ่มละออ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปวีณา ลายน้ำเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางยุพิน กองจำปี

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.สุพัตรา ประกอบเพ็ชร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.จุฑากาญจน์ แจ่มจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ