กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศึกษาในระบบโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ

ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
งานการศึกษาและปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี จัดทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จัดทําสารสนเทศด้านการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพือส่งเสริมการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานงานกับศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน และผู้ได้รับอนุญาต ให้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป
งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานกําหนดแผนและจัดทําการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬา จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี้ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา การดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวอริสรา จินดามัง

นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

บุคลากร

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ร่วมบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นางสาวอมรรัตน์ สมหวัง

ครู คศ.1

นางชัญญ์ญาณ์ ปิ่นแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ ปิ่นแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นายสายัน จิตถวิล

ภารโรง

นางสาวสจีพร กำเนิดสิงห์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิโรจน์ วัฒนะแสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวนุศรา จุนเหลา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.สมหทัย พรรณรักษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวชลธิชา หมิ่งทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกันยารัตน์ เสือใย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวภาวินี บุญเรือง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางนงลักษณ์ ปี่แก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

บุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นางสมคิด อินทมาน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนา จำเนียรทรง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.สุดารัตน์ เคียนทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววิสาขา มาลีวงศ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางจุรีพร มะสุอิ

พนักงานจ้างเหมาบริการ