ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง