ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเดือนกันยายน-ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง