ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID – 19 ประเภท RAPID TEST สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID – 19 ประเภท Saliva TEST (ATK ด้วยน้ำลาย) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง