ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ กล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุในการจัดโครงการการเรียนรู้วันคริสต์มาส จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba T-๕๐๑๘P For E-๓๐๑๘A จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ ชุดพร้อมระบบควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง