จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คัน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๔ ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง