จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คัน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๔ ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการปรับปรุงต่อเติมผนังอลูมิเนียมภายในอาคาคองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง