จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง