จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ขนาดกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ ม.ความยาว ๙๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ความกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๓๐ ม. (ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าบ้านนางมนตรี เขียงเล็ก ไปทางบ้านนายจง หมู่ที่ ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเช็คระยะทางพร้อมซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและเช็คระยะทางรถขยะ ๘๓-๓๒๒๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร.ความยาว ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังความกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๓๐ เมตร (ตามสภาพ) หมู่ที่ ๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง