ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ Nissan หมายเลขทะเบียน นข ๕๕๔๕ ลบ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๓ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง