ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง