ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ผ้าม่าน และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหญ้าเทียมปูพื้น จำนวน ๑๔๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขนาดความหกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร บริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการต่อเติมหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาม ๖.๒๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒ ตารางเมตร บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน โครงการจ้างเหมารับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (วันที่ ๑-๑๐) ตามวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไปโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สนาม รายการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง