จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ขนาดกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ ม.ความยาว ๙๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ความกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๓๐ ม. (ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าบ้านนางมนตรี เขียวเล็ก ไปทางบ้านนายจง หมู่ที่ ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba T-๕๐๑๘P For E-๓๐๑๘A จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ขนาดกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ ม.ความยาว ๙๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ความกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๓๐ ม. (ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าบ้านนางมนตรี เขียงเล็ก ไปทางบ้านนายจง หมู่ที่ ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๖ ตารางเมตร ความหนาคอนกรีต ๐.๑๐ เมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ความยาว ๑๕.๐๐ ม. ความหนาพื้นคอนกรีต ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม บริเวณสนามอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง