โครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางพะยอม โพธิ์ชะคุ้ม ถึงไร่นางณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ

โครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางพะยอม โพธิ์ชะคุ้ม ถึงไร่นางณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ  24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางพะยอม โพธิ์ชะคุ้ม ถึงไร่นางณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นายดำรงฤทธิ์ เลิศอักษร เจ้าพนักงานธุรการ และ นายสุเทพ ปิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 51/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วย างณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ และนายสมหมาย เอี่ยมจันทร์สอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ 8 ตรวจสอบการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ในระหว่างการดำเนินงาน ตรวจสอบแบบ และ ตรวจการการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น และเพื่อความโปร่งใสของการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *