โครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมปอง นพวงษ์ ถึงบ้านนางวี ยุคล พันธ์

โครงการถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมโภชนพวงษ์ถึงบ้านนางวียุคลพันธ์ 22 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมปอง นพวงษ์ ถึงบ้านนางวี ยุคล พันธ์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นายดำรงฤทธิ์ เลิศอักษร เจ้าพนักงานธุรการ และ นายโยธิน ลาวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 50/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วย นายยวง ศิริผล และนายโสพล ศิริผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ 11 ตรวจสอบการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น และเพื่อความโปร่งใสของการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *