โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายหลัก แยกหมู่ที่ 9 ถึงคลองลำชมพู จากบ้านนายไพรเวียนเหล็กผา ถึงคลองลำชมพู

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายหลัก แยกหมู่ที่ 9 ถึงคลองลำชมพู จากบ้านนายไพรเวียนเหล็กผา ถึงคลองลำชมพู  15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายหลัก แยกหมู่ที่ 9 ถึงคลองลำชมพู จากบ้านนายไพรเวียนเหล็กผา ถึงคลองลำชมพู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2800 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นายดำรงฤทธิ์ เลิศอักษร เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวพิชญาภา อิ่มลออ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 52/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วย พร้อม นายไพรเวียน เหล็กผา กำนันตำบลหนองแขม และนายอุทัย จันทร์เต็ม สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ 10 ตรวจสอบการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น และเพื่อความโปร่งใสของการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *