ปรับปรุงถนนคสล. โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 9 สายแยกบางพาน ถึงหมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ

โครงการปรับปรุงถนนคสล. โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 9 สายแยกบางพาน ถึงหมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ  วันที่ 20 เมษายน 2564  คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. โดยปูแอสฟัลท์ หมู่ที่ 9 สายแยกบางพานถึงหมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นางเสริมศิริ ติยะพานิชย์ ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม และนายโยธิน ลาวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 พร้อมด้วย นายบุญเลิศ อ่อนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมหมู่ที่ 9 นายอเทน สุขสว่าง ตรวจสอบการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น และเพื่อความโปร่งใสของการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *