ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 สายโรงสีจากถนนคสล. ถึงบ้านนายบุญมี กุญแจทอง

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 สายโรงสีจากถนนคสล. ถึงบ้านนายบุญมี กุญแจทอง    วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 สายโรงสีจากถนน คสล. ถึงบ้านนายบุญมี กุญแจทอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่มาง 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นางเสริมศิริ ติยะพานิชย์ ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม และนายสุเทพ ปิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 5/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 พร้อมด้วย นายวิรัต อาษาสุข อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และ นางทองใบ จันทร์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตรวจสอบแบบ และ ตรวจการการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น และเพื่อความโปร่งใสของการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *